На 21.07.2016г. „Ви Джи Ви Акаунтс“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.003-0903-C01 “С НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПЪТЯ НА МОДЕРНОТО СЧЕТОВОДСТВО.Проектът се финансира по процедура Ново работно място 2015 към ОП РЧР 2014-2020 .Размер на финансирането 56217,80лв,от които ЕСФ 47 785.12 лв и Национално финансиране 8432,68 лв.

Основната цел на проектното предложение се състои в откриването на нови работни места с цел модернизиране и електронно насочване на счетоводната отчетност на вече утвърдената ни счетоводна кантора. Важна част от идеята на проекта е и изграждането на уеб сайт, който освен че спомага популяризирането на идеята ни и предоставя възможност на нашите клиенти да издават своите електронни фактури директно чрез него, а така също и да поддържат електронна база данни без да има нужда от разпечатването на много на брой хартиенти документи. Една от специфичните цели на нашият проект е и опазване на околната среда чрез свеждане до минимум на използваната хартия.

Очакваните резултати от нашето ПП са изграждането на един нов бизнес модел на работа и осигуряване на заетост на безработни лица.